ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metrostav

Implementácia systému elektronickej podpory výberových konaní pre Spoločnosť Metrostav a.s.

Situácia

Spoločnosť Metrostav a.s. vznikla v roku 1971 ako veľmi úzko špecializovaná firma na stavbu pražského metra. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa vďaka dôslednej reštrukturalizácii stala univerzálnou stavebnou spoločnosťou, ktorá sa zameriava predovšetkým na generálne dodávky stavieb. Metrostav má 10 divízií, jednu prevádzku na slovenskom a 22 dcérskych spoločností, najväčšie sú Subterra, Metrostav SK a Metros. Metrostav a.s. má 3.500 zamestnancov, z toho 2.000 technikov a 1.500 v robotníckej kategórii. Ročne je v spoločnosti Metrostav a.s. vypisovanie cca 6 000 výberových konaní na subdodávku stavebných prác. Činnosti spojené s vedením tak rozsiahlej agendy boli administratívne veľmi náročné. Tiež zachovanie jednotnej formy spracovania v tak veľkom počte bolo prakticky nemožné. Jedným z limitujúcich faktorov je nedostatok času. Úspora času a štandardizácia činností môže okrem zníženia procesných nákladov viesť aj k zvýšeniu kvality v príprave výberových konaní.
 

Ciele projektu

Hľadané riešenie malo umožniť vedenie elektronickej databázy dodávateľov spolu s ich hodnotením podľa zavedených noriem ISO s možnosťou, aby sa dodávatelia mohli sami do databázy registrovať a aktualizovať svoje údaje. Ďalej malo umožniť elektronické spracovanie výberových konaní od zostavenia plánu výberových konaní, cez výber vhodných účastníkov, zostavenie dopytu, odoslania dopytu dodávateľom elektronicky, vytvorenie ponuky dodávateľom, až po podporu výberu víťaza podľa požadovaných kritérií.

Riešenie

Spoločnosť Metrostav a.s. sa rozhodovala medzi nákupom niektorého z existujúcich riešení pre podporu procesu výberu dodávateľov a medzi vývojom takéhoto softvéru na zákazku. Za týmto účelom bolo vykonaných niekoľko skúšobných výberových konaní a aukcií v existujúcich systémoch. Žiadny z týchto systémov však nespĺňal všetky požiadavky budúceho riešenia, a tak bolo rozhodnuté, že sa bude vybudovaný nový systém na mieru. Ako dodávateľ bola vybraná spoločnosť Sprinx Systems, ktorá má bohaté skúsenosti s vývojom rozsiahlych systémov na zákazku.
Vzhľadom na požiadavky na minimalizáciu nákladov spojených s administráciou aplikácie, umožnenie prístupu vzdialených užívateľov, zabezpečenie a vysoký výkon bola aplikácia navrhnutá ako internetová aplikácia, postavená na technológiách spoločnosti Microsoft. Architektúra aplikácia bola navrhnutá ako moderná trojvrstvová architektúra s databázovú, aplikačnú a prezentačnú vrstvou.
Hlavnou úlohou databázovej vrstvy je poskytovať bezpečné a spoľahlivé úložisko dát informačného systému. Okrem toho tiež zaisťuje základnú integritu dát, poskytuje zabezpečenie prístupu a v neposlednom rade aj prostriedky pre rýchly prístup k dátam a ich vyhľadávanie. V systéme EVR slúži ako toto úložisko relačný databázový server, ktorý spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky. Jedná sa o server Microsoft SQL Server 2000, na ktorom sú uložené všetky dáta informačného systému
Aplikačná vrstva reprezentuje vlastnú aplikačnú logiku celého informačného systému. Základnou úlohou aplikačnej vrstvy je poskytovať všetky potrebné funkcie pre klientov z klientskej vrstvy. Aplikačná vrstva je implementovaná na platforme Microsoft Framework ako sada komponentov, implementovaných v jazyku C #. Pri vývoji aplikačnej vrstvy boli dôsledne uplatnené princípy objektovo orientovaného programovania a návrhu.
Prezentačná vrstva má za úlohu prezentovať dáta informačného systému užívateľom a poskytovať im prístup k jednotlivým službám systému. Pre prezentačnú vrstvu bola použitá kombinácia technológie Microsoft ASP.NET a internetového prehliadača Internet Explorer.Kromě uvedených technológií boli pre prezentáciu súhrnných výsledkov a analýzu získaných dát použité ďalšie technológie ako Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft SQL Server Analysis Services.
 
 
Chcete vedieť viac?
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.
 
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti Sprinx Systems, a.s.