Big Data - Efektivní cesta k firemnímu reportingu

Big Data - Efektivní cesta k firemnímu reportingu
S rostoucím podnikem, rostoucím počtem zaměstnanců a rostoucím množstvím informací se zvyšuje i potřeba zpětné vazby a potřeba kvalitního reportingu. Většina manažerů se rozhoduje a vyhodnocuje stav firmy právě na základě nejnovějších informací a reportů. Právě proto je velice důležité vědět, že se na své informace mohu stoprocentně spolehnout a díky nim operativně ovlivňovat běžící procesy. Bohužel už mnohdy klasický přístup k vyhodnocování informací nestačí a vyvstává ta správná chvíle vzít si na pomoc BIG DATA a kvalitní reportovací systém. A právě o Big Datech se rozpovídal odborník na slovo vzatý Martin Vlček

Standardní přístup k firemnímu reportingu:
 
  • Relativně náročné integrační procesy (ETL)
Data se stahují z mnoha zdrojů a každý z nich musí mít vystavené rozhraní (API). Většina nových aplikací již toto rozhraní má a poskytuje díky tomu standardní množiny dat. I přesto ale stále zůstává vysoká závislost na dodavatelích jednotlivých řešení. Případné potřebné vylepšení se děje až při jednotlivých aktualizacích. Samozřejmě není potřeba se rozepisovat o časové a finanční náročnosti doprogramování do „krabicového“ software. Přirozeně se v podniku občas vyskytují starší aplikace, které z rozličných důvodů (finance, uživatelské návyky, unikátnost), nebyly modernizovány. Jejich autoři již konvertovali k vyšším technologiím a neposkytují tedy žádnou podporu. V tomto případě je získávání dat automatizovaným způsobem mnohdy těžce řešitelné či přinejmenším vysoce nákladné.
 
  • Přiliš dlouhé časové cykly
Časový úsek ve kterém se dá určit relevantnost/celistvost hodnot je u jednotlivých středisek podniku rozdílný. Účetní uzávěrka má zpravidla měsíční charakter, stav bankovního účtu  se řeší na denní bázi, stav skladu se mění každou chvíli a o potoku dat proudícího z úspěšného firemního eshopu ani nemluvě. Datové pumpy se samozřejmě snaží konsolidovat informace ve stále zrychlujících se periodách a uživatelé si zvykají sledovat reporty ráno, večer, v pondělí a v pátek. V praxi to však znamená, že kompletní pohled na klíčové ukazatele je k dispozici pozdě, zpravidla v následujícím měsíci a to už nemá s efektivním rozhodováním nic společného.

Tradiční integrační procesy datových skladů pro reporting mají bezesporu stále své místo a mít jej i nadále budou. Finanční skupina zpravidla sleduje ve společnosti náklady, výnosy a ty ve svém výkaznickém charakteru lehkou prodlevu jistě snesou. Vyhodnocují se delší časové úseky a porovnávají se ukazatele s minulými roky. Také přesnost je zde velice důležitá. Nezanedbatelným přínosem je taktéž přítomnost předpovědních modelů, které do určité míry informují v reálném čase o pravděpodobném trendu a prostřednictvím rizikových ukazatelů mohou ovlivňovat klíčové rozhodnutí.

Řešení pomoci BIG DATA přístupu:
V každé běžící firemní aplikaci probíhá denně množství interakcí vyvolaných na úrovni interních uživatelů (tiskové fronty dílenských lístků, technologických předpisů, výdejek ze skladů, pokladen, objednávek, faktur, záznamy aktivit v CRM, kalendářích, emailech, logy výrobních linek a strojů) a externích uživatelů (registrace do věrnostního programu, potvrzení objednávky na eshopu, zápis do helpdesku, hovor na call centru, návštěva na recepci a webu, „olajkování“ firemního profilu na Facebooku).

Všechny tyto a další interakce jsou právě onou výraznou částí bohatství každé firmy. Samozřejmě  pouze za předpokladu, že jim budou nalezeny a nastaveny souvislosti, které z nich vytěží potřebné klíčové hodnoty (byť třeba jen se statistickou přesností), které umožní v reálném čase aktivně omezit ztráty, zachytit tendenci odcházejícího zákazníka a nalézt nové obchodní příležitosti.

Prakticky to znamená, že implementujeme nad jednotlivé ekosystémy firemních aplikací sady Big Data Procedur (BDP), které spolu řeší příslušné úlohy. Na výsledek těchto úloh (procedur) je pak navázána konkrétní akce. Takovou akcí může být např. úkol v CRM, email s reportem, alert ve smartphonu, aktualizace dashboardu, zvýhodněná nabídka zákazníkovi….  BCP si pak sama poradí se stávajícími zdroji, které již aplikace poskytují a dennodenně produkují. Nezabývají se daty pod aplikací, např. zda je už příjemka uzavřená, od koho a za kolik, ale čtou již hotový dokument. Přistupují k událostem v okamžiku jejich vzniku a velice rychle kooperují s ostatními BCP.
 
Příkladem je tiskárenská společnost, která je postavena před optimalizaci vytížení svých tiskařských strojů, jejichž prostoje stojí nemalé prostředky. Nahradit stávající ERP systém novou verzí, která by příslušné ukazatele řešila v reálném čase, by znamenalo investici v jednotkách miliónů. Úprava stávajícího systému není možná, protože dodavatel podporuje již pouze novou verzi a původní vývojáři již ani nejsou součásti teamu. Celé hodnocení vytíženosti je tak založeno pouze na manuálním „vyzobávání“ informací z dílenských lístků a na druhé straně z technologických předpisů jednotlivých zakázek. To vše je potřeba zadat do excelu jednou pracovnicí s granularitou jednoho měsíce, porovnat s další tabulkou norem pro jednotlivé stroje a následným reportingem managementu, kterému už nezbyde nic, než smutné smíření se se stavem a vygenerováním nové směrnice pro zvýšení efektivity.

V žádném případě se nedá v této situaci hovořit o aktuálním reportingu, díky kterému mohu učinit efektivní rozhodnutí.

Cílem řešení bylo zautomatizovat reporting efektivity vytížení strojů. Výstupy reportingu mají být v tomto případě určeny zodpovědným dílenským mistrům a liniově nadřízeným osobám, a to v reálném čase, ve kterém je možno provést příslušné opatření.

Hypotéza: Pokud existuje pro daný stroj v reálném čase dostatečné množství zakázek s jasnou časovou dotací a přesto stroj stojí, je potřeba tuto informaci co nejdříve aktivně vyreportovat (email, alert, dashboard). Taktéž i naopak, pokud běží, ale nemá realizovatelnou zakázku.

Řešení: Spuštění několika procedur (BDP) nad tiskovou frontou ERP, které naleznou informace z technologických předpisů a dílenských lístků (semistrukturované a nestrukturované dokumenty). Již v této úrovni dochází k agregaci a normalizaci. Dále pak napojení BDP na log (stream) tiskárenského stroje, který online indikuje status a napojení se na tabulku norem a pracovního kalendáře.

Sekundární přínos: Proniknutí do souvislostí mezi jednotlivými shluky dat, vygenerovalo další nevyřčené odpovědi i pro obchodníky, např. jaký má dopad na výrobu, jejich tlak na upřednostňování některých zákazníků mimo plán.

Big data mechanismy unikátně doplňují a obohacují firemní informační infrastrukturu a při vhodné implementaci se stávají důležitým partnerem pro business. Posunují filosofii klasických přístupů „Kam zmizely peníze“ na „Kde právě mizí“ a nabízí nový pohled na zákaznický segment „Jak a kde je vydělat“. A to všechno proaktivně a rychle.
Datum zveřejnění 4. 2. 2016 12:50:43 od
Tagy: big data
x

Přihlašte se k odběru newsletteru a odebírejte novinky ze světa
e-commerce